Persondata

Behandling personoplysninger

D. 25. maj 2018 trådte den nye persondatalov i kraft - den nye lov handler om, hvornår og hvordan personoplysninger behandles.

 

Information omkring Bomiva´s boligudlejning’s behandling af personoplysninger

Oplysninger vi behandler

I Bomiva behandler vi i et vist omfang personoplysninger om vores lejere og ansøger.

Det drejer sig om følgende oplysninger, som vi indhenter fra lejer og ansøger:

Navn
Adresse
Underskrift
Mailadresse
Cpr-nummer
Telefonnummer
Bankkonto nummer

 

Oplysningerne benytter vi i forbindelse med følgende:
Accept af aftaler med lejer (f.eks. accept af lejekontrakt)
Kommunikation med lejer (f.eks. fremsendelse af varslinger, rykkerbreve, indkaldelser til afdelingsmøder m.v.)
Tilmelding til forbrugsværker
Tilmelding til betalingsservice
Udbetalinger
Entydig identifikation af lejer

 

Videregivelse til 3. mand

Oplysningerne vi behandler, videregiver vi i et vist omfang til 3. mand. Det drejer sig nærmere om følgende:

Videregivelse til betalingsservice (NETS):
Lejers navn, adresse, cpr. nummer og kontonummer videregiver vi til betalingsservice (NETS), i forbindelse med lejers accept af, at huslejen tilmeldes betalingsservice.

 

Videregivelse til forsyningsværker:

Lejers underskrift, navn, adresse og cpr. nummer videregiver vi til forsyningsselskaber (virksomheder, der står bag lejemålets forsyning af vand, varme og el) i det omfang vi i forhold til lejer, står for at tilmelde lejer hos forsyningsselskaberne.

 

Videregivelse til Penneo:

Lejekontrakten, med de personoplysninger der står herpå (typisk navn og adresse), videregiver vi til Penneo, i forbindelse med underskrift på lejekontrakten via Nem ID. Penneo er en virksomhed, der udbyder mulighed for, at underskrive dokumenter via Nem ID.

 

De hensyn, der nødvendiggør vores behandling af persondata.

De hensyn, der ligger bag vores behandling (som beskrevet ovenfor) af persondata, er følgende:

- Let for lejer at betale husleje til tiden og håndtere lejemålets forsyning af el. m.v.

- Fremme en effektiv økonomisk drift af Bomiva´s boligudlejning

- Let at kommunikere med vores lejere

- At kunne identificere vores lejere entydigt, således at forveksling undgås (primærårsag til brug af cpr-nummer).
 

Vores juridiske grundlag for at behandle oplysningerne er:

Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2  persondataforordningens artikel 6, 1., b.

Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3  persondataforordningens artikel 6, 1., c.

Persondatalovens § 11, stk. 2, nr. 3.


Hvor længe opbevarer vi oplysningerne

Oplysningerne vi behandler, opbevarer vi, mens lejeforholdet består, og efter lejemålets ophør indtil enhver forpligtelse mellem os og lejer er ophørt. Det vil sige i op til 3 år efter lejemålets ophør.

I det omfang, oplysningerne vi opbevarer, er oplysninger, vi er forpligtet til at være i besiddelse af efter lovgivningen (f.eks. bogføringsloven eller skattelovgivningen), vil oplysningerne kunne blive opbevaret i en længere periode. Typisk op til 5 år efter udløbet af det år, hvori lejemålet ophørte.


Lejers rettigheder
Lejer har som udgangspunkt ret til – på begæring – at få indsigt i, hvad vi har registreret af oplysninger om lejer jf. nærmere persondatalovens § 31 /persondataforordningens artikel 15.

Lejer har ret til – på begæring – at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger om lejer indsamlet af os, jf. nærmere persondatalovens § 37 /persondataforordningens artikel 16.

Lejer har ret til at kræve oplysninger, vi opbevarer om lejer, slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil de blev indsamlet samt i visse andre tilfælde, jf. nærmere persondatalovens § 37 / persondataforordningens artikel 17.

Lejer har ret til at kræve behandlingen af oplysninger vedr. lejer begrænset i visse situationer, jf. nærmere persondatalovens § 5, stk. 3 / persondataforordningens artikel 18.

Lejer har ret til at modtage/få overført stamoplysninger, vi har registreret om lejer til 3. mand, jf. reglerne om dataportabilitet i persondataforordningens artikel 20.

Lejer har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger vedrørende lejer, hvis lejer mener, at vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.

 

Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at lejers data ikke kommer i andres hænder.

Vi bestræber os på at beskytte kvaliteten og integriteten af lejers personlige oplysninger.

Personoplysninger beskyttes af password og er ikke tilgængelige fra internettet.

Når vi videregiver personnummer til 3. mand (f.eks. til betalingsservice (NETS) i forbindelse med tilmelding til betalingsservice), vil det ske i krypteret form.

 

Du har også muligheden for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet.

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tlf. 33193200

Email: dt@datatilsynet.dk