Helhedsplaner/renovering

Helhedsplaner med henblik på udbedring af skader og fremtidssikring af afdelingerne.

Udarbejdelsen af en helhedsplan for en boligafdeling er et langvarigt og komplekst forløb, med mange involverede parter. Dette notat er udarbejdet for at give alle i boligorganisationen et indblik i forløbet, så der opnås en fælles forståelse internt i organisationen. Det er desuden et redskab til at sikre en entydig formidling i forhold til boligafdelingerne. For særligt belastede boligafdelinger, der ikke for egne midler kan udføre de nødvendige tiltag for at genoprette afdelingen, kan der være hjælp at hente i Landsbyggefonden. Hjælpen gives via den såkaldte renoveringsstøtteordning, der giver mulighed for at søge om billige lån til renovering og modernisering af en afdeling for at sikre afdelingens konkurrenceevne i det lokale boligmarked.

En helhedsplan er: Plan der sætte struktur på ønsker til fremtiden, samt rammer der sikrer at en udvikling kan ske. Helhedsplanen sætter således mål og rammer for en udvikling, men realisering af planens indhold skal ske i tæt samarbejde med beboerne og afdelingsbestyrelsen. Ved at have en helhedsplan, kan der blive lagt et budget der giver mulighed for at ansøge tilskud fra Landsbyggefonden - en fond hvori der opspares penge til senere brug.